Okkal kérdezheti meg tőlem, hogy kerül egy genetikai fogalom egy asztrológiai cikkbe. A válaszom erre pedig ilyenkor csak az szokott lenni, hogy mert ide való. 🙂 Természetesen ennél átfogóbb válaszom is szokott lenni, amelyet a cikkben fejtek ki.

Az asztrológiában megfigyelhetővé és láthatóvá válnak a szülőktől, felmenőktől hozott öröklési minták. Amelyek generációs, karmikus léptékben visszavezethetőek az utódnál a fizikai megnyilvánulásában. A képlet által olyan örökölhető cselekvési minták, érzelmi dinamikai működések és megjelenési formák azonosíthatóak be, amelyek ábrázolják és láthatóvá teszik a generációs kapcsolódást a rokonok között. Pont úgy mint a genetikában.

Csak bizonyos szülői minták öröklődhetnek bizonyos generációkban. Csak bizonyos érzelmi folyamatok mintái jöhetnek elő bizonyos generációs viselkedésekben és fenotípusos megjelenési mintákban, és csakis bizonyos örökölt dinamikai működés tud egy bizonyos környezeti hatásban úgy reagálni, hogy az mérhetővé váljon, és azt a hatást váltsa ki, amely a generációra jellemző.

És ami fontos, nem kell hinnie valakinek az asztrológiában ahhoz, hogy ezek a viselkedési minták, generációsan örökölhető minták manifesztálódjanak általa. A hitétől függetlenül beazonosíthatóvá válnak a fenotípusos tulajdonságok, cselekvési minták és érzelmi folyamatok.

Igen tisztában vagyok azzal, hogy a genetika a fizikailag átörökített tulajdonságokat vizsgálja és csoportosítja a maga rendszerében. Az asztrológia az asztrológia rendszere pedig a lélekkel és annak kivetüléseivel foglalkozik. És itt jön a kapcsolat a két rendszer között. A lélek csak a test által képes megmutatkozni. Azaz a léleknek szüksége van a testre ahhoz, hogy dinamikai kapcsolatba kerüljön más lelkekkel, hogy képessé váljon a megtapasztalásra, és ezáltal érzelmi folyamatokon érzelmi érési folyamatokon keresztül tudjon fejlődni. A test által a lélek generációk sorát alakítja ki, átörökíti az utódja számára azokat az információkat amelyek szükségesek, de nem csak magát lelki információt adja át, hanem a testi információkat is. Valójában az átörökítés a test és a lélek egyben történik. Egy bizonyos szülőpár nem csak a testi genetikai állományt határozza meg az utódjában, hanem annak lelki folyamatát is.

Ugyan a tudomány mai álláspontja szerint a lélek, az öntudat, az érzelmi folyamatok tanult formák, amelyeket a gyermek az anyaméhben, a születése után, a szocializációval, a szülő gyermek, gyermek környezeti hatások kapcsán szerez meg. Azonban ez az elmélet sok olyan eseményt nem tud vagy nem képes megmagyarázni, amelyre az asztrológia tud csak válasszal szolgálni.

Mintaként az angol királyi családot vettem alapul.

Fenotípus az asztrológiában:

Genetikailag a fenotípus definíciója:

Fenotípus: Olyan egyedi tulajdonság egy változata, amely szerint a populáció egyedei osztályozhatóak. Ilyen
például az MN vagy az ABO vércsoport, a sarlósejtes vérszegénység, a ritka enzimhiányos veleszületett
rendellenességek, a kromoszómák morfológiája, a kültakaró színe, illetve mintázata, stb. (populáció – evolúciós genetika)

Fenotípus: a látható megjelenési forma, a megfigyelhető tulajdonságok összessége. (klasszikus genetika rövidített értelmezhető formája)

És attól függően, hogy populáció genetikában, molekuláris genetikában, sejt genetikában vagy a klasszikus Mendeli genetikában nézzük a fenotípus fogalmát, attól függően változik a fenotípus megfogalmazása, az azt meghatározó tényezők szerint.

Maradjunk az általános megfogalmazásnál, amely Mendel munkásságaihoz köthető. Magát a genetikát ő vezette be a tudományba, és a mai napig a Mendeli genetika alapjait használjuk.

A fenotípus tehát lényegében bármely kimutatható (szerkezeti, biokémikus, élettani vagy pszichológiai) jellege egy egyednek, amelyet a genotípusa és a környezeti hatások interakciója határoz meg.

Asztrológiailag a fenotípus fogalma a Mendeli genetikára visszavezetve a következő lehet:

Az asztrológiai fenotípus a látható megjelenési forma a megfigyelhető tulajdonságok, érzelmek és cselekvési minták összessége, amelyet az egyén születési képlete és annak dinamikai folyamatai és a tranzit hatások interakciója határoz meg. Legalábbis ez lenne maga az elmélet.

A lényeg az, hogy az egyén által megfigyelhető fizikai tulajdonságok csoportosíthatóak a megadott genotípusos struktúra szerint.

Mivel ebben az esetben igen nehéz feladat lenne a kísérletezés és a diploid sejtes öröklődésben megkeresni a recesszív vagy esetlegesen domináns elemeket, így a természetes öröklődésben kell megfigyelnünk a Mendeli genetika szabályszerűségeit, és feltárni azt, hogy található-e egyáltalán ilyen rendszer az asztrológiai képletekben és generációs öröklésmenetekben.

Nézzük a királyi család képleteinek csoportosított statisztikáját.

Első generációnak II.Erzsébet és Fülöp herceg képletét vizsgáltam, és a második generációban kerestem olyan képlet egyezőségeket, amelyek ugyan olyanok a Mendeli ivarsejtes öröklődésnek megfelelően. A következőt találtam:

Kékkel az F1 generáció és az egyezőség a szülő generációval (P) . Alattuk az F2 generáció. (E)= II.Erzsébet (F)=Fülöp herceg

Ezen rövid statisztikai megfigyelés sok általános érvényű következtetés levonására nem alkalmas. De számomra felettébb érdekes, hogy az F1 nemzedék és az F2 nemzedék generációsan váltja egymást eléggé szembetűnően. Illetve hogy az AC, mint a lélek fizikai manifesztálódása és a Szaturnusz, mint a tudatra ébredés, a félelem, a felelősségteljes feladat, a karma őre többszörösen előfordul a statisztikában. És mivel nem egy irányított generáció vizsgálatáról van szó, hanem egy teljesen szabad akaratból létrejövő generációs vizsgálatról beszélünk, így ennek a jelentősége több lehet, mint azt most gondolni merném, azonban ehhez további statisztikai megfigyelésekre lenne szükség a jövőben. Visszatérve a generációkra:

A szülő generáció és az F2 nemzedék 1:3-as aránya pedig a recesszív-domináns öröklés menetet sugallhatná.

Milyen jó is lenne ha ez ilyen egyszerűen meghatározható lenne, de igazából ezzel a statisztikával nem lett bebizonyítva a Mendeli genetikai szabályosság, sem az, hogy a szülő generációban a Fülöp herceg által átadott allélok dominánsak lennének, és II. Erzsébet királynő alléljai recesszívek lennének. Ez pedig az ivarsejtes öröklődési menet levezetésével egyértelműen láthatóvá is válik.

Károly örökösei esetében az X ivari sejt Diana hercegnőtől származik, hiszen Károly herceg az Y ivari sejtet adta át az örököseinek, így a fontosabb testi adottságokat és tulajdonságokat fenotípusosan az X kromoszóma alakítja ki, csak néhány fenotípusos megjelenési forma köthető az Y ivari sejthez.

Anna hercegnő esetében a két XX ivarsejt esetén bármelyiket átadhatta örököseinek, akár Fülöp hercegét, akár II. Erzsébet királynő ivarsejtjét. Talán ebben az egy esetben válhat relevánssá a Mendeli 1:3 arány, de ez is egy nagyon erőltetett következtetés lenne.

András és Eduard esetében hasonló a helyzet az X kromoszóma az édesanya P szülői nemzedékből származik, nem pedig a királyi család X kromoszómáját viszi tovább az F1 nemzedék az F2 nemzedékbe, azaz II.Erzsébet X kromoszómájának átörökítése nem jöhet szóba. Mégis a táblázat szerint az F2 nemzedékben előjöttek II. Erzsébetre jellemző elemek.

A másik magyarázata a dolognak lehetne az X0 rendszert használó öröklésmenet, de mint tudjuk jól az ember öröklődésében az ivaros szaporodás öröklésmenete működik és ezt alkalmazzák.

Szóval most lenne érdemes azt az információt felhozni, hogy az asztrológia a lelki folyamatokat és a lelki fejlődési folyamatok generációs átörökítését vizsgálja és kutatja, ami ugyan össze van kötve a testi fenotípusos megjelenésekkel, de elmondható, hogy sokszor magát a fizikai fenotípusos megjelenést a lelki folyamat alakítja ki, minthogy a testi adottsághoz kapcsolódna a lelki folyamat.

Ezért nem lehet 100%-osan és bizonyító erejűen összekötni az asztrológiai öröklésmenetet a Mendeli genetikával.

Azonban én itt még nem fejezném be a cikket. Ugyanis roppantul érdekelt, hogyha viszont a lelki öröklődésmenetet vezetem le nem hozzákötve az öröklésmenetet az ivari sejtekhez, hanem csupán a személyek lelki fejlődési folyamatait vizsgálom, akkor láthatok e, vagy éppen felfedezhető e bármilyen szabályszerűség az öröklődési menetben. Azaz fordítottan a lelki folyamatokhoz kötve a testi elemeket megfigyelhető e valamilyen szabályszerűség.

Ehhez viszont meg kellene határozni azt asztrológiailag, hogy mi is az asztrológiai genotípus, az hogyan öröklődik át, és a lelki folyamatok, hogyan azonosíthatóak be.

És erre a klasszikus asztrológiai rendszer véleményem szerint nem alkalmas. Ugyanis két lelki folyamathoz köthető dinamikai elemet alkalmaz a Holdat és a Vénuszt illetve fényszögkapcsolataiban használja a 150 fokot. A generációs szülőktől örökölt mintákhoz, pedig csak az IC-t és a 4-es házat használja. Azonban ez is túl szűk, és egyben félrevezető is, hiszen valakinek lehet, sőt szinte mindenkinek van olyan generációkon átívelő szülői mintája, amit hordoz magával, de azt a 4-es háza, vagy az IC szögkapcsolatai nem jelzik. Tehát a klasszikus asztrológia nem használ olyan dinamikai elemeket amelyek megmutatják egyértelműen az érzelmi irányt és folyamatot, a ciklikusság fontosságát, és így nehezen köthető össze a tranzit hatások, azaz a környezeti hatások és más kölcsönhatások lényegi pontjaival.

Genotípus az asztrológiában:

A jelenlegi megfigyeléseim által a genotípus meghatározásához szükségesek a számított pontok azaz a felszálló-leszálló holdcsomópontok (karma tengely), és az érzelmi tengelyt kialakító pontok. Szükséges a feltáráshoz a Chiron, amely az érzelmi dinamikát személyesen és generációsan is dinamikába hozza, illetve a generációs dinamikai pontok, mint a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Illetve a Jupitert sem zárnám ki a főbb megfigyelési pontok közül. Ahogy a többi klasszikus dinamikai egységet is érdemes figyelni a rendszerben, hogy teljes képet lehessen kapni. Illetve a rendszerben helyet kell kapnia a ciklikusságnak és a pillanatnyi idő pillanatok tényezőjének is.

Térjünk vissza a királyi családhoz a szülő generáció (P) legyen a továbbiakban is II.Erzsébet királynő és Fülöp herceg.

II. Erzsébet képlete:

Fülöp herceg képlete:

Nézzük a számított pontokat, és a fontosabb dinamikai pontokat a P szülő generáció és az F1 nemzedék között:

Hogy mit lehet ebből kiolvasni?

Először is azt, hogy egyértelműen látszódik, hogy az érzelmi dinamika alakítja ki a fizikai jellemzőket egy személyben.

A szülő gyermek kapcsolat azért különleges, mert míg egy társat hamarabb elengedünk, addig a gyermeket nehezebben engedjük el, ráadásul a gyermek egy kiszolgáltatott helyzetben van, amely egy ösztönös viselkedési mintát kapcsol be a szülőnél. A lényeg egy gyermek szülő kapcsolat, mindig erősebben rámutat azokra a problémákra, amellyel az egyénnek éppen foglalkoznia kell. Egy ilyen kapcsolódás mindig erősebb érzelmi dinamikát is indít el.

És azt is láthatjuk, hogy hogyan működik a generációs öröklésmenet.

Ahogy írtam előbb, a kulcs az érzelmi dinamikában van, amellyel a felek egymást fizikailag működésbe tudják hozni, és általa konfliktust tudnak létrehozni.

Miért kell a konfliktus? A válasz egyszerű. Mert csak így tud létre jönni a fejlődés, a növekedés csakis fájdalom árán tud kiteljesedni. Persze hogy a fájdalom mértéke mekkora, az a személytől és egyedtől fog függeni. A lényeg viszont az, hogy csak akkor lehet valaki tudatos, ha átmegy a fejlődésének folyamatán, pont ahogyan azt az asztrológiai rendszer újra és újra visszatérő analógiája jelzi, önmagában és összekapcsoltan is.

Az alap szülő generációnál egy jellegzetes érzelmi tengely szembenállást láthatunk ha a közép értéket nézzük a Hold mozgását tekintve. Illetve egy Hold Neptunusz kapcsolódás erősít rá erre az energiára, még pedig Fülöp herceg esetében a 12-es házban, Erzsébet esetében a 7-es házban. És visszakapcsolja kölcsönösségét egy Ceres Hold kapcsolattal, szintén ezen az energián és téma helyzetben.

Ez a kapcsolódás nem is annyira szokatlan, de mégis nagyon jelentőségteljes, hiszen a szinasztriában a 180 fok erős fejlődést hoz létre. Ebben az esetben is a két fél egymásnak egy igen erőteljes érzelmi érési folyamatot indít el az évek folyamán. Egymást az érzelmi játszmák tekintetében fejlesztik. Hol kisebb, hol nagyobb fájdalom árán, attól függően a felek, mennyire képesek a saját eszközrendszereiket használni.

A folyamat mindig belül zajlik, de kivűl mutatja meg magát. Ebben az esetben egy Oroszlán-Vízöntő és Vízöntő Oroszlán érzelmi érési folyamatot kell észre vennünk, amelyben a felek a saját önképükben és megtapasztalásaikban is fejlődnek. II.Erzsébet esetében a szoros önkontról és szabadságvágyának megmutatkozásában kell elérnie egy magasabb érzelmi minőséget, amelyben elfogadja mások érzelmeit és felfedezi önmagában is azokat az érzelmeket. Majd pedig elfogadja azokat, úgy hogy meglátja az emberekben hogy ez az érzelmi hatás mi célt szolgál. Csak azt szolgálja hogy ezáltal kitűnjön, kilépjen a tömegből, vagy éppen az ösztönös vágyait elérje, vagy azért akar kitűnni, mert másokkal érzelmileg együtt akar dolgozni, mert csapatjátékosként akar együttműködni? És ehhez kellenek az alap fizikai érzelmi kivezetései, és befogadásai, amellyel az energiáját működtetni tudja.

Fülöp herceg esetében picit más a témája ennek az érzelmi fejlődésnek, és a folyamata is eltér. Esetében éppen, hogy megvan a nagyság, a hatalmas önbizalom, az érzelmi biztonság… Azaz lenne ha nem a 12-es házában lenne az ösztönös érzelmi megnyilvánulásának témája. Így ehhez az energiához, csak abban az esetben képes hozzáférni, ha már elérte, megtanulta a tudatos érzelmi együttműködését másokkal. Amely a 6-os Vízöntő házában helyezkedik el. Hogyan lehet szabadon, de mégis együtt működni valakivel érzelmileg a mindennapokban? Hogy az önbizalma is meglegyen. Nagy dilemma volt ez Fülöp hercegnek, főleg mert az energetikai dinamikája nehéz próbák elé állították. De ugyan akkor meg volt minden segítsége is, hogy meg tudja lépni ezeket az fejlődési folyamatokat. Azaz a kommunikációs indításaiban megtalálva a kompromisszumot, amely által a világképében igenis övé lehet a kezdeményezés.

És mind két félnél magát a az érzelmi játszmát a cselekvés indította be. A cselekvés ami miatt védekezni vagy támadni kényszerültek, és ami által a félelmeik, frusztrációk, tudatosodási folyamataik megmutatkoztak. És ami által a megtapasztalásaikat az önképüket raktározták magukban. Így Fülöp herceg esetében a világképével nem egyező cselekvés indította be a játszmát (Chiron 9-es ház Kos), II.Erzsébet esetébe pedig az anyagi és értékrendbeli cselekvések (Chiron 2-es ház Kos). ( No igen, merd nem betartani a protokollt a királyné jelenlétében 🙂 )

És erre a gyermekeik nagyon is figyelmeztették, és erősen felhívták a figyelmüket a saját ösztönös viselkedési működésükkel.

Vizsgálva az idő folyamát, látható, hogy a szülők élete folyamán a feladatok változnak és annak függvényében fejlesztik önmagukat. De fontos hogy egységben. Amíg egy egység egy ember nem jut el a saját megtapasztalásáig, addig a többit sem tudja elindítani a saját folyamataiban. Ez a dinamikában egy nagyon fontos pont, hiszen így kapcsolódik össze az egyén és az egység.

Károly mind két szülője számára egy olyan pont, amely felhívja a figyelmüket arra, hogy a generációk folyamában az őseik, újra és újra elkövetik ezeket a hibákat. És generációról generációra, ugyan az ismeretük és tapasztalataik nőnek, ami által képesekké válhatnak kiküszöbölni a generációs problémákat. De a kérdés, hogy akarják-e ezt? Megteszik, szabad akaratból képesek azt mondani, hogy tudatosan, érzelmileg tudatosan elengedve a félelmet (II.Erzsébet) és elfogadva a kompromisszumot úgy hogy mégis önmaga tudjon maradni az ember (Fülöp herceg)?

Lásd mikor Camilla az Ikrek Marssával és erőteljes Ikrek energetikájával megjelenik a dinamikai közösségbe, és aztán figyeld meg mikor kerül vissza a dinamikai közösségbe.

Vagy figyeld meg, hogy mi történik, amikor Diana igen erőteljes Oroszlán és Vízöntő energiája működésbe hozza az érzelmi folyamatokat, ráerősítve a Rák analógiára. És a jelenlétével, hogyan csökken a feszültség a generációs teherben. Vilmos esetében az Oroszlán energia teljes kiiktatásával, de egy igen erőteljes érzelmi érési folyamattal. Harry esetében szintén az Oroszlán energia teljes kiiktatásával. Mégpedig azon okból kifolyólag, hogy Diana hajlandó volt az Oroszlán energiáját megélni és pozitív megtapasztalással zárni, ugyan sok negatív megtapasztalással, és sok ballépéssel és érzelmi drámával. Azonban mégis semlegesítve a generációs terhet.

Amit egyébként Harry vissza is hozott a felesége útján a saját egységébe, az ösztönös viselkedési mintájának köszönhetően. De ez már egy másik szál lenne a generációs öröklésmenetben.

A többiek már csak a többi dinamikai pontot erősítették a szülőkben, amire egymás között egymás érzelmi folyamataikban nem tudták már úgy felhívni egymás figyelmét. Illetve a családtagok kölcsönösen dinamikában tartották egymás érzelmi folyamatait és érzelmi érésüknek a dinamikáját.

Végig nézve a Korona című sorozatot, ami a királyi családról szól, gyönyörűen látszódnak ezek a dinamikai pontok. Látszódik Fülöp mikor éri el a kompromisszumot és érzelmileg megéli azt hogy nem kell harcolnia az elismerésért. II. Erzsébet királynő esetében is gyönyörűen kirajzolódik a dinamika, amikor eljut odáig, hogy képessé válik az érzelmek befogadására, és a saját érzelmeinek elfogadására. Persze nem önként, hanem egy tranzit hatás eredményeként, amely feszültségként jelenik meg az életében.

És az is megfigyelhető, hogy Károly herceg miért is szenved és miért választ egy olyan társat, amely előhozza belőle azt a nagyon mély frusztrációt, amelyet a szülei örökségként adtak át neki.

Így ez a cikk most egyértelműen nem határozza meg az asztrológiai genotípust. Csak annak az irányát, merre érdemes kutakodni a jövőben. Mert ezzel kapcsolatban a dinamikai egységgel kapcsolatban még mindig igen keveset tudunk.

Ezek tükrében pedig érdemes egy képletre nem úgy nézni a továbbiakban, mint egy fizikai tulajdonság leírására, hanem egy dinamikai folyamatra egy bizonyos időegységben , egy bizonyos ciklikussági folyamatban, amely a nagy egységben a nagy működésben kiveszi a részét a folyamatból…

Kérjük, jelentkezzen be a hozzászóláshoz!